14 / 100
Hãy đọc mỗi câu và chọn câu trả lời ứng với tình trạng mà bạn cảm thấy trong suốt một tuần qua. Không có câu trả lời đúng hay sai. Và đừng dừng lại quá lâu ở bất kỳ câu nào.
  • Câu hỏi 1-14
  • Câu hỏi 15-28
  • Câu hỏi 29-42
  • Hoàn thành thông tin
Scroll to Top